ZLATÁ VLNA

ZLATÁ VLNA 2024

 

Štatút literárnej ceny

ZLATÁ VLNA

 

1. Literárnu cenu Zlatá vlna vyhlasujú Občianske združenie Novotvar, Slovenské literárne  centrum, Literárna bašta, literarnyklub.sk, Vlna a Vertigo.

2. Zlatá vlna sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku.

3. Dielom sa rozumie knižne vydaná básnická tvorba žijúceho autora alebo autorky v slovenskom jazyku, spĺňajúca kritériá roku vydania a uvedená do distribúcie najneskôr mesiac pred prvým zasadnutím odbornej poroty aktuálneho ročníka ceny. Knihy, ktoré boli do života uvedené neskôr, budú hodnotené v nasledujúcom ročníku.

4. Rozhodnutie o zaradení knihy do hodnoteného výberu je v kompetencii poroty.

5. Najlepším pôvodným slovenským básnickým dielom sa rozumie kniha takto ocenená odbornou porotou.

6. Porota má troch členov/členky s rovnocenným hlasovacím právom. Členov/členky poroty menujú organizátori na začiatku kalendárneho roka.

7. Porota hodnotí  básnické knihy, ktoré vyšli v predchádzajúcom kalendárnom roku s výnimkou kníh napísaných porotcami, organizátormi a spoluorganizátormi.

8. Hlasovanie prebieha v dvoch kolách. V prvom kole porota do konca mája zverejní zoznam troch až siedmich nominovaných diel.

9. V druhom kole porota vyberie víťazné dielo.

10. Slávnostné vyhlásenie výsledkov ceny sa uskutoční na jeseň príslušného kalendárneho roku na medzinárodnom literárnom festivale Novotvar v Bratislave.

11. Laureát alebo laureátka Zlatej vlny získa cenu v celkovej finančnej a nefinančnej hodnote približne 5 000 €.

11. Kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát / laureátka ceny za poéziu Zlatá vlna“ s označením aktuálneho kalendárneho roka.

 

© 2024 OZ Novotvar