ZLATÁ VLNA

O cene

Cena za poéziu Zlatá Vlna vznikla v roku 2019 ako projekt nezávislých kultúrnych centier, ktoré sa venujú podpore, publikovaniu a prezentovaniu slovenskej poézie. Jej cieľom je zviditeľňovať a kultivovať slovenskú poéziu a zvyšovať spoločenský status jej autorov a autoriek. Cena sa udeľuje raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo vydané v predchádzajúcom roku. Porota Zlatej Vlny má podľa aktuálneho štatútu troch členov a členky s rovnocenným hlasovacím právom. Členov/ky poroty menujú organizátori. Do hodnotenia sa automaticky dostávajú všetky básnické knihy, ktoré vyšli v predchádzajúcom roku (prípadne i knihy, ktoré počas zasadania poroty z predchádzajúceho roka neboli k dispozícii) okrem kníh napísaných porotcami, organizátormi a spoluorganizátormi. Víťazná kniha aj laureát/laureátka majú právo používať titul „Laureát/Laureátka národnej ceny za poéziu Zlatá vlna *príslušný rok“.