ZLATÁ VLNA

Marián Milčák

Marián Milčák

Marián Milčák (1960) je autorom desiatich básnických zbierok, debutoval knihou Priestupný rok (1989). Svoje literárnovedné bádania zhrnul v publikáciách O nezrozumiteľnosti básnického textu (2004) a Mýtus a báseň (2010). Z poľštiny spolu s Petrom Milčákom preložil výber z poézie Zbigniewa Herberta Fortinbrasov žalospev (2009) a básnickú zbierku Czesława Miłosza To (2014). V súčasnosti pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Žije v Levoči. Na ocenenie Zlatá vlna je nominovaný za zbierku Provinčné básne (Modrý Peter 2021).